• Juli 2018
  S S R K J S M
  « Mei    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Top Artikel

  • Tidak ada
 • Kunjungan

  • 79,714 hits
 • PhotoQu

 • Iklan

Bolehkah penzina lelaki menikahi penzina perempuan yang hamil kerana zina mereka?

Bolehkah penzina lelaki menikahi penzina perempuan yang hamil kerana zina mereka?

Oleh
Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat

(4). Kejadian Yang Keempat : Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, bolehkah dia dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya dan kepada siapa dinasabkan anaknya?

Jawapannya : Boleh dia dinikahi oleh lelaki yang menzinainya dan menghamilinya dengan kesepakatan (ijma) para ahli fatwa sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Baari (Juz 9 hal. 157 di bahagian kitab nikah bab 24 hadits 5105) (17). Untuk lebih jelasnya lagi marilah kita ikuti fatwa para ulama satu persatu dari para shahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan seterusnya.

Pertama : Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq
Berkata Ibnu Umar : Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang berada di masjid tiba-tiba datang seorang lelaki, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, “Berdirilah dan perhatikanlah urusannya kerana sesungguhnya dia mempunyai urusan (penting)” Lalu Umar berdiri menghampirinya, kemudian lelaki itu menerangkan urusannya kepada Umar, “Sesungguhnya aku kedatangan seorang tetamu, lalu dia berzina dengan anak perempuanku!?” Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata, “Semoga Allah memburukkanmu! Tidakkah engkau tutup saja (rahsia zina) atas anak perempuan itu!”

Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakan hukum had (didera sebanyak seratus kali) terhadap keduanya (lelaki dan perempuan yang berzina). Kemudian beliau menikahkan keduanya lalu beliau memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun. (Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla juz 9 hal. 476 dan Imam Baihaqiy di kitabnya Sunanul Kubro juz 8 hal. 223 dari jalan Ibnu Umar) (18)

Kedua : Fatwa Umar bin Khaththab
Fatwa Abu Bakar di atas sekaligus menjadi fatwa Umar bahkan fatwa para shahabat. Ini disebabkan bahawa fatwa dan keputusan Abu Bakar terjadi di hadapan para shahabat (19) atau diketahui oleh mereka khususnya Umar. Dan semua para shahabat diam menyetujuinya dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari fatwa tersebut. Semua ini menunjukkan telah terjadi ijma di antara para shahabat bahawa perempuan yang berzina kemudian hamil boleh bahkan harus dinikahkan dengan lelaki yang menzinainya dan menghamilinya. Oleh kerana itu kita melihat para shahabat berfatwa seperti di atas di antaranya Umar bin Khaththab ketika beliau menjadi khalifah sebagaimana riwayat di bawah ini.

Berkata Abu Yazid Al-Makkiy, “Bahawasanya ada seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu mempunyai seorang anak gadis yang bukan (anak kandung) dari lelaki (yang baru nikah dengannya) dan lelaki itupun mempunyai seorang anak lelaki yang bukan (anak kandung) dari perempuan tersebut (yakni masing-masing membawa seorang anak, yang lelaki membawa anak lelaki dan yang perempuan membawa anak gadis). Lalu pemuda dan anak gadis tersebut melakukan zina sehingga nampaklah pada diri gadis itu kehamilan. Maka tatkala Umar datang ke Makkah di angkatlah kejadian itu kepada beliau. Lalu Umar bertanya kepada keduanya dan keduanya mengakui (telah berbuat zina). Kemudian Umar memerintahkan mendera keduanya (dilaksanakan hukum had) (20). Dan Umar sangat ingin mengumpulkan di antara keduanya (dalam satu perkahwinan) akan tetapi anak muda itu tidak mahu” (Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/155) dengan sanad yang shahih)

Ketiga : Fatwa Abdullah bin Mas’ud
Dari Hammam bin Harits bin Qais bin Amr An-Nakha’i Al-Kufiy.
“Ertinya : Dari Hammaam bin Harits bin Qais bin Amr An-Nakha’i Al-Kufiy dari Abdullah bin Mas’ud tentang, “Seorang anak lelaki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian lelaki itu hendak menikahi perempuan tersebut?” Jawab Ibnu Mas’ud, “Tidak mengapa yang demikian itu” (Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/156) secara mu’allaq dengan sanad yang shahih)

Dari Al-Qamah bin Qais (dia berkata) : Sesungguhnya telah datang seorang lelaki kepada Ibnu Mas’ud, lalu lelaki itu bertanya, “Seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan kemudian keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan, apakah boleh lelaki itu kahwin dengan perempuan tersebut? “ Kemudian Ibnu Mas’ud membaca ayat ini.

“Ertinya : Kemudian sesungguhnya Rabb-mu kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan (21), kemudian sesudah itu mereka bertaubat dan mereka berbuat kebaikan, sesungguhnya Rabb-mu sesudah itu Maha Pengampun (dan) Maha Penyayang” (An-Nahl : 119)

Berkata Al-Qamah bin Qais, “Kemudian Ibnu Mas’ud mengulang-ulang ayat tersebut berkali-kali sampai orang yang bertanya itu yakin bahawa Ibnu Mas’ud telah memberikan keringanan dalam masalah ini (yakni beliau membolehkannya)”. (Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/156). Kemudian Imam Baihaqiy (7/156) juga meriwayatkan dari jalan yang lain yang semakna dengna riwayat di atas akan tetapi di riwayat ini Ibnu Mas’ud membaca ayat): (22)

“Ertinya : Dan Dialah (Allah) yang menerima taubat dari hamba-hambaNya dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan (mereka) dan Dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan” (Asy-Syura : 25) (23)

Dalam sebahagian riwayat ini terdapat tambahan : Setelah Ibnu Mas’ud membaca ayat di atas beliau berkata, “Hendaklah menikahinya!”.

Keempat : Fatwa Ibnu Umar.
Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, “Jika keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)” (Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm di Al-Muhalla juz 9 hal. 475.

Kelima : Fatwa Jabir bin Abdullah
Berkata Jabir bin Abdullah, “Apabila keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan, maka tidak mengapa (tidak salah dilangsungkan pernikahan di antara keduanya) –yakni tentang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian dia ingin menikahinya-“ (Dikeluarkan oleh Ibnu Hazm (9/475), dikeluarkan juga oleh Imam Abdurrazzaq (7/202) yang semakna dengan riwayat di atas)

Keenam : Fatwa Ibnu Abbas
Berkata Ubaidullah bin Abi Yazid , “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan bolehkah dia menikahinya ?” Jawab beliau, “Ya”, kerana (nikah itu) perbuatan halal” (Dikeluarkan oleh Baihaqiy (7/155) dengan sanad yang shahih) (24)

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas : Tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian sesudah itu dia menikahinya ? Beliau berkata, “Yang pertama itu zina sedangkan yang terakhir nikah dan yang pertama itu haram sedangkan yang terakhir halal” (Dikeluarkan Baihaqiy (7/155) (25) Dan dalam riwayat yang lain juga dari jalan Ikrimah ada tambahan, “Tidak salah (yakni menikahinya))

Berkata Said bin Jubair : Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang lelaki dan seorang perempuan yang masing-masing dari keduanya telah menyentuh yang lain dengan cara yang haram (yakni keduanya telah berzina), kemudian nyatalah (kehamilan) bagi perempuan tersebut lalu lelaki itu menikahinya? Jawab Ibnu Abbas : “Yang pertama itu zina sedangkan yang kedua nikah” (Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (3/267 dengan sanad yang hasan))

Berkata Atha bin Abi Rabah : Berkata Ibnu Abbas tentang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menikahinya, “Yang pertama dari urusannya itu adalah zina, sedangkan yang terakhir nikah” (Dikeluarkan Abdul Razzaq 7/202)

Dari Thawus, dia berkata : Diriwayatkan kepada Ibnu Abbas, “Seorang lelaki menyentuh perempuan dengan cara yang haram (yakni zina), kemudian dia menikahinya?” Jawab beliau, “itu baik –atau beliau mengatakannya- itu lebih bagus” (Dikeluarkan Abdurrazzaq 7/203)

Demikian juga fatwa para Tabi’in seperti Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Az-Zuhri dan Hasan Al-Bashri dan lain-lain Ulama. (Baihaqiy 7/155 dan Abdurrazzaq 7/203-207)

Dari keterangan-keterangan di atas kita mengetahui:
Pertama : Telah terjadi ijma Ulama yang didahului oleh ijmanya para shahabat tentang masalah bolehnya perempuan yang berzina kemudian hamil dinikahi oleh lelaki yang menzinai dan menghamilinya.

Kedua : Mereka pun memberikan syarat agar keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan (beramal shalih) dengan menyesal dan membenci perbuatan keduanya.

Adapun mengenai hukuman bagi yang berzina (hukum had) yang melaksanakannya adalah pemerintah bukan orang perseorangan atau kelompok kumpulan. Oleh kerana di negeri kita ini sebagaimana negeri-negeri Islam yang lainnya kecuali Saudi Arabia tidak dilaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala seperti hukum had dan lain-lain, ini tidak menghalangi taubatnya orang yang mahu bertaubat demikian juga nikahnya dua orang yang berzina. Cukuplah bagi keduanya bertaubat dan beramal shalih. Langsungkanlah pernikahan kerana yang demikian itu sangat bagus sekali sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Bahkan lelaki yang menzinai dan menghamili seorang perempuan lebih berhak terhadap perempuan tersebut sebelum orang lain (26) dengan syarat keduanya mau dan redha untuk nikah. Apabila salah satunya tidak mahu maka janganlah dipaksa hatta perempuan tersebut telah hamil (27). Ini, kemudian pertanyaan yang kedua kepada siapakah anak tersebut dinasabkan?

Jawabnya : Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada lelaki yang menzinai dan menghamili ibunya (ayah zinanya) walaupun akhirnya lelaki itu menikahi ibunya dengan sah. Dan di dalam keadaan seperti ini –di mana perempuan yang berzina itu kemudian hamil lalu dinikahi lelaki yang menzinai dan menghamilinya- tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadits yang lalu yaitu : “Anak itu haknya (lelaki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berrzina tidak mempunyai hal apapun (atas anak tersebut)”. Ini disebabkan kerana lelaki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil bukan sebelumnya, meskipun demikian lelaki itu tetap dikatakan sebagai ayah dari anak itu apabila dilihat bahawa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan tetapi dari hasil zina. Ini kerana hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang ayahnya tidak mempunyai hak apapun atasnya dari hal nasab, waris, dan kewalian dan nafkah sesuai dengan zhahirnya bahagian akhir dari hadits diatas yaitu : “…. Dan bagi (orang) yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)”.

Berbeza dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, maka nasabnya kepada ayahnya demikian juga tentang hukum waris, wali dan nafkah tidak terputus sama sekali. Ini kerana agama yang mulia ini hanya menghubungkan anak dengan ayahnya apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. Wallahu a’lam (28)

Sebahagian orang di negeri kita ini ada yang mengatakan : Tidak boleh perempuan yang hamil lantaran zina itu dinikahi hatta oleh lelaki yang menzinai atau menghamilinya sampai perempuan itu melahirkan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Ertinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil itu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan” (Ath-Thalaq : 4)

Kami jawab ; Cara pengambilan dalil seperti di atas sama sekali tidak tepat dalam menempatkan keumuman ayat dan cenderung kepada pemaksaan dalil.

Pertama : Ayat di atas untuk perempuan yang hamil dari hasil nikah bukan untuk perempuan-perempuan yang hamil dari hasil zina. Ini kerana di dalam nikah itu terdapat thalaq, nafkah, tempat tinggal, ‘iddah, nasab, waris dan kewalian. Sedangkan di dalam zina tidak ada semuanya itu termasuk tidak adanya ‘iddah. Inilah perbezaan yang mendasar antara pernikahan dengan perzinaan. Ayat di atas tetap di dalam keumumannya terhadap perempuan-perempuan yang hamil yang dithalaq suaminya maka ‘iddahnya sampai dia melahirkan sesuai keumuman ayat di atas meskipun ayat yang lain (Al-Baqarah : 234) menegaskan bahawa perempuan-perempuan yang kematian suaminya ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi perempuan tersebut ketika suaminya wafat dalam keadaan hamil maka keumuman ayat di ataslah yang dipakai. Atau ayat di atas tetap di dalam keumumannya oleh sebahagian ulama terhadap perempuan yang berzina lalu hamil kemudian dinikahi oleh lelaki yang bukan menghamilinya sebagaimana akan datang keterangannya di kejadian kelima. Wallahu a’lam.

Kedua : Telah terjadi ijma’ Shahabat bersama para ulama tentang bolehnya bagi seorang lelaki menikahi perempuan yang dia hamili lantaran zina. Bacalah kembali keterangan-keterangan kami di muka mengiringi apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Bar bahawa dalam hal ini telah terjadi ijma’ ulama. Dan anehnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdalil dengan ayat di atas untuk melarang atau mengharamkannya kecuali setelah perempuan itu melahirkan anaknya ?

Apakah kita mau mengatakan bahawa kita lebih pintar cara berdalilnya dari para Shahabat dan seterusnya?

(Disalin dari kitab Menanti Buah Hati Dan Hadiah Untuk Yang Dinanti, Penulis Abdul Hakim bin Amir Abdat, Penerbit Darul Qolam Jakarta, Cetakan I – Th 1423H/2002M)
__________
Foote Note
(17). Baca juga Kitaabul Kaafi fi Fiqhi Ahlil Madinah (Juz 2 hal.542) oleh Imam Ibnu Abdil bar. Tafsir Fathul Qadir (1/446 tafsir surat An-Nisaa ayat 23) oleh Imam Asy-Syaukani.
(18). Baihaqiy meriwayatkan dari jalan yang lain bahawa perempuan tersebut hamil (9/476) lihat juga Mushannaf Abdurrazzaq (12796).
(19). Al-Muhalla Juz 9 hal 476.
(20). Diriwayatkan Imam Abdurrazzaq (Mushannaf Abdurrazzaq (7/203-204 no. 12793) bahawa Umar mengundurkan hukuman kepada anak gadis tersebut sampai dia melahirkan.
(21). Kebodohan disini maksudnya perbuatan maksiat yang dilakukan dengan sengaja. Kerana setiap orang yang maksiat kepada Allah dikatakan jahil (tafsir Ibnu Katsir 2/590)
(22). Imma kejadian ini satu kali dan masing-masing rawi membawakan satu ayat dari dua ayat yang dibaca Ibnu Mas’ud atau kejadian di atas dua kali. Wallahu a’lam
(23). Lihat riwayat yang semakna di Mushannaf Abdurrazzaq (7/205 no. 12798)
(24). Al-Mushannaf Abdurrazaq (7/203)
(25). Idem (7/202) maksud perkataan Ibnu Abbas di riwayat 1 s/d 4 ialah bahawa zina itu haram sedangkan nikah itu halal, maka zina yang haram itu tidak boleh mengharamkan nikah yang memang halal. Kerana sesuatu yang haram tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal.
(26). Abdurrazzaq (7/206-207)
(27). Bacalah kembali riwayat Umar bin Khaththab
(28). Fatawa Islamiyyah (Juz 2 hal.353 dan 354, 374-375). Majmu Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (32/134-142). Al-Mughni Ibnu Qudamah (Juz 9 hal.529-530). Al-Muhalla (Juz 10 hal.323) Fathul Baari (Syarah hadits no. 6749). Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisaa ayat 23. Dan lain-lain.

Iklan

5 Tanggapan

 1. bagaimana hukum nya bila wanita yang kita zinahi itu tidak mau menikah dengan kita…
  apakah lelaki penzina masih bisa menjadi imam sholat dan apakah kita ……..

 2. apakah halal hukum nya kalau kita menikahi wanita yang telah kita setubuhi sebelum menikahinya, karena dalam waktu melakukan saya sudah berniat menikahinya, dan apa Allah swt ridho akan niat ku yang tulus ini walau saya telah berbuat dosa yang sangat besar dihadapan nya. saya taubat maka nya saya mau menikahinya, mohon bantuan dari ihkwan-ahwat semuanya. lo ada tolong emailkan saja ke email saya
  ziogoi_maco@yahoo.com

 3. Apakah seorang laki-laki yg pernah berzina boleh untuk menikahi wanita yg belum pernah ia sentuh(zina)?
  Saya mohon bantuan dengan informasinya..

 4. Apakah seorang laki-laki yg pernah berzina boleh untuk menikahi wanita yg belum pernah ia sentuh(zina)?

  E-mail : Ryanta_Prawira@yahoo.Com
  Saya mohon bantuan dengan informasinya..

 5. add aja ni alamat aku 🙂 biar bisa inter aktif: zakkiy_zakkiy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: